Компенсации туристам в связи с крушением круизного лайнера «Costa Concordia»

2011-08-05:

Kompensācijas tūristiem sakarā ar kruīza kuģa «Costa Concordia» avāriju.

Sakarā ar kruīza kuģa «Costa Concordia» avāriju, kura notika naktī no 13. uz 14. janvāri pie salas Džiljo aptuveni pusceļā starp Dženovu un Romu, tiesības saņemt kompensāciju ir visiem kuģa pasažieriem. Tiem, kuri pieprasīs kompensāciju, kompensācijas maksājumus var brīvprātīgi izmaksāt kruīza kompānija uz līguma pamata vai tā tiks noteikta tiesas kārtā.

Par cik kuģis nogrima Itālijas teritoriālajos ūdeņos un peldēja zem Itālijas karoga, jautājumi, saistītie ar kompensācijas maksājumiem tiks regulēti saskaņā ar Itālijas likumiem, kā arī starptautiskām konvencijām, pie kurām pievienojās kuģa karoga valsts. Kompensācijas apjomu ierobežo starptautiskā un Itālijas likumdošana.

Itālija pievienojās Eiropas Direktīvai par tūrisma aizsardzību, kas nosaka atbildības limitu par fizisko zaudējumu aptuveni € 420.000 apmērā, par materiālo zaudējumu aptuveni € 17.000 apmērā un par jebkuru citu zaudējumu 42.000 € apmērā. Turklāt, kruīzu operatoru vai to ārzemju ceļojumu aģentūru līgumos var tikt noteikti citi atbildības limiti.
 
SIA Marine Legal Bureau kopa ar partneriem Krievijā, Ukrainā un Itālijā uzsāka kruīza dalībnieku interešu juridiskās aizsardzības organizēšanu un aicina visas ieinteresētās personas pēc iespējas ātrāk griezties firmas birojā Rīgā.
Jāpatur prātā, ka visi iepriekš minētie skaitļi ir kompensāciju augstākie limiti, un šajā konkrētajā gadījumā, ņemot vērā paredzamo pretenziju un zaudējumu apjomu,  kruīza operatora interešu aizsardzībai tiks piesaistīti visi iespējamie līdzekļi, lai cīnītos par katru eiro.
 
Rakstiskā pieprasījuma tekstu sagatavoja mūsu korespondenta birojs un to var saņemt mūsu birojā pēc pieprasījuma.
 
Gribam pievērst Jūsu uzmanību, ka formālas kļūdas, pieļautas  pie dokumenta aizpildīšanas un nosūtīšanas, var radīt sarežģījumus un pat kompensācijas saņemšanas neiespējamību nākotnē. Tādēļ iesākam vērsties pie mūsu speciālistiem, kas palīdzēs pareizi noformēt un nosūtīt dokumentu.
 
Pēc pieprasījuma nosūtīšanas mūsu kompānijas speciālisti palīdzēs Jums ar izvērstas pretenzijas rakstīšanu, pierādījumu sagatavošanu un tulkošanu, sarunu veikšanu un, ja nepieciešams, tiesas lēmuma saņemšanu Itālijā un tā piespiedu izpildi.
 
Honorāra apmaksa pēc kompensācijas atlīdzināšanas.
 
Ļoti svarīgi: Saskaņā ar likumu, cietušiem tūristiem jāgriežas ar pretenziju pie kruīza operatora 10 dienu laikā. Termiņš beidzas 23. janvārī!

***

Компенсации туристам в связи с крушением круизного лайнера «Costa Concordia»

 В связи с крушением круизного лайнера «Costa Concordia», произошедшим в ночь с 13 на 14 января 2012 года у острова Джиль примерно на полпути между Генуей и Римом право на компенсацию имеют все пассажиры судна. Для тех, кто ее потребует, выплата компенсации может быть произведена добровольно круизной компанией на договорной основе либо будет назначена судом.
 
Поскольку судно затонуло в территориальных водах Италии и ходило под итальянским флагом, то вопросы компенсации будут регулироваться итальянскими законами, а также международными конвенциями, к которым присоединилось государство флага. Размер компенсации будет ограничен международным и итальянским законодательством.
 
Италия присоединилась к европейской Директиве ЕС о защите туризма, которая устанавливает пределы ответственности за физический ущерб около 420 тыс. евро, за материальный ущерб около 17 тыс. евро и около 42 тыс. евро за любой другой ущерб. Кроме того, договорами круизного оператора или его туристических агентов в других странах могут быть установлены иные лимиты ответственности.
 
SIA Marine Legal Bureau совместно со своими партнерами в России, Украине, Италии приступила к организации юридической защиты интересов участников круиза и приглашает всех заинтересованных лиц в кротчайшие сроки обратиться в рижский офис фирмы.
Следует иметь ввиду, что все вышеназванные цифры являются верхними границами компенсаций, и в данном конкретном случае, учитывая количество предполагаемых претензий и размер убытков, к защите интересов круизного оператора будут привлечены значительные силы, которые будут бороться за каждый евро.
 
Текст письменного требования подготовлен нашим корреспондентским офисом и его можно получить в нашем офисе по запросу. 
Обращаем внимание, что формальные ошибки при заполнении документа и его отправке могут привести к затруднению и даже невозможности получения сумм возмещения в дальнейшем. Поэтому крайне рекомендуем обращаться за помощью к специалистам нашей компании, которые помогут оформить и отправить документ.
 
После отправки требования специалисты нашей компании помогут с написанием развернутой претензии, подготовкой и переводом доказательств, осуществлением переговоров, а, в случае необходимости, получением судебного решения в Италии и его принудительным исполнением.
 
Оплата гонорара по факту получения возмещения. 
 
Очень важно: Потерпевшие туристы по закону должны в 10 дневный срок обратиться с претензией к круизному оператору. Срок истекает 23 января!

Контактная информация для получения правовой помощи:
 
Edward Kuznetsov MNI
Marine Legal Bureau
 
17a Duntes street, Riga, 
Latvia, LV-1005
 
mob. phone: +371 29 256415
office phone: +371 67 399985
office fax:     +371 67 399984
mob. fax:     +371 29 271166 

 
 
Сайт использует файлы «куки» На нашей странице используются файлы cookie. Эти файлы cookie не содержат личной информации. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Принять